Servis

Poškodené zariadenie odošlite na adresu:
MONACOR SLOVAKIA, spol. s r.o.
Jegorovova 29
974 01  Banská Bystrica

V prípade záručných opráv môžete zariadenie odoslať spolu so záručným listom na náklady Monacor Slovakia prostredníctvom kuriérskej služby UPS - tel. 16 877
Na prepravnom liste je potrebné uviesť:

 • Zákaznícke číslo - 6265
 • Obsah zásielky „elektronika”
 • Hodnota zásielky
Vyplňte prosím formulár v dolnej časti tejto stránky.
 
 
Service Manager

+421 948 854 574
info@monacor.sk

Všeobecné záručné podmienky

 1. Zakúpený výrobok je vysokej kvality, čo umožňuje bezproblémové používanie pod podmienkou správneho prevádzkovania.
 2. Zasahovaním do zariadenia zaniká nárok na záruku.
 3. Záruka bude akceptovaná pri dodaní chybného produktu a kópie dokladu o kúpe (faktúra, pokladničný doklad)
 4. Zariadenie musí byť dodané v originálnom obale s kompletnou výplňou, inak riziko poškodenia počas transportu nesie reklamujúci. Nesplnenie týchto podmienok bude dôvodom vrátenia zariadenia reklamujúcemu na jeho náklady späť.
 5. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu kúpy tovaru.
 6. Záruke nepodlieha poškodenie z dôvodu :    
  • nesprávneho používania
  • mechanického poškodenia (ak sa do prístroja dostane voda alebo iný cudzí predmet)
  • živelných pohrôm, výkyvov napätia
  • opotrebovania
 7. Ako oprava sa neklasifikujú činnosti spojené s čistením, reguláciou, programovaním. Duplikáty záručného listu sa nevystavujú!

Formulár žiadosti o servis