Súbory cookies a ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE OBCHODNÉ AKTIVITY

Vážení zákazníci,

aby ste mohli nakupovať a používať naše produkty, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť MONACOR SLOVAKIA, spol. s r.o., zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 6454/S si sídlom Jegorovova 29, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041718, kontakt: www.monacor.sk (ďalej len “prevádzkovateľ”).

2. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

a) Predaj a obchodná činnosť

Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydanie dokladu, priradenie cenovej kategórie, riešenie odstúpenia od zmluvy a zverejnenie obchodných partnerov na našom webovom sídle.

b) Záručný a pozáručný servis

Spracúvanie vykonávame za účelom riešenia reklamácii, a to najmä na prijatie a zaevidovanie servisnej zákazky, vybavenie servisnej zákazky, vydanie dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy, záručný a pozáručný servis.

c) Poskytovanie služieb MONACOR SLOVAKIA, spol. s r. o.

Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä zaevidovania vami vyplneného online formulára, vydania účtovného dokladu, reišenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

d) Školenia MONACOR

Spracúvanie vykonávame za účelom vystavenia certifikátu o vašom úspešnom absolvovaní nášho odborného školenia, ktorý vás oprávňuje nakupovať, predávať a inštalovať naše produkty.

e) Fakturácia a účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracúva externá účtovná spoločnosť na základe zákona o účtovníctve a  poskytovateľ softvéru.

f) Preprava

Spracúvanie vykonávame za účelom dodania objednaného tovaru na adresu objednávateľa prostredníctvom doručovateľských spoločností.

g) Marketing

Spracúvanie vykonávame za účelom sprostredkovania vypracovania cenových ponúk, starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o svojich súvisiacich produktoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach alebo o montážnych partneroch a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie.

3. Aké osobné údaje spracúvame pre jednotlivé účely?

 

Pre účel

 

Aké osobné údaje spracúvame

a

b

c

d

e

f

g

Meno, priezvisko a titul

x

x

x

x

x

x

x

Obchodné meno

x

x

x

x

x

x

x

Pracovná pozícia

 

 

 

x

 

 

 

Adresa podnikania

x

x

x

x

x

x

x

Adresa dodania

x

x

x

x

x

x

x

IČO

x

x

x

x

x

x

x

IČ DPH

x

x

 

 

x

 

 

DIČ

x

x

 

 

x

 

 

Číslo bankového účtu

 

 

 

 

x

 

 

Údaje o platbách

 

 

 

 

x

 

 

e-mailové adresy

x

x

x

x

x

x

x

Telefónne čísla

x

x

x

X

x

x

x

4. Aké právne základy používame?

 • Zákonná povinnosť napr. pre vystavovanie a archiváciu účtovných dokladov
 • Plnenie zmluvy napr. pre dodávku tovarov a služieb
 • Oprávnený záujem napr. informovať zákazníkov o svojich súvisiacich produktoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach, poskytovať im technickú podporu a odborné školenia.
 • Súhlas pre zasielanie informácií, napr. pre potenciálnych záujemcov o produkty.

5. Ako nám môžete dať Súhlas?

Ak je na spracúvanie vašich osobných údajov potrebný Súhlas, môžete nám ho dať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • Cez online formulár,
 • Cez e-mail.

6. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • Cez online formulár,
 • Kliknutím na odkaz „Odhlásiť“, ktorý sa nachádza v päte každého reklamného e-mailu,
 • Zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu na e-mail ochranaudajov@monacor.sk
 • Zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu poštou na adresu uvedenú v bode 1.

7. Komu vaše údaje poskytujeme?

Aby sme zaistili riadny chod našej spoločnosti a poskytli vám kvalitné služby, majú prístup k vaším osobným údajom aj ďalšie subjekty. Ide najmä o poštových doručovateľov, dopravcov tovaru, montážnych partnerov, t. j. spoločnosti vykonávajúce inštaláciu našich zariadení, účtovnícku spoločnosť, auditorskú spoločnosť a ďalšie oprávnené subjekty, ktoré poskytujú služby nám a s ktorými máme s cieľom chrániť vás uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 • Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov.
 • Zmluvy uchovávame po dobu trvania zmluvy. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.
 • Dokumenty obchodného charakteru ako sú napr. objednávky alebo cenové ponuky uchovávame po dobu 1 roku
 • Dokumenty vzťahujúce sa k servisným opravám a reklamáciám uchovávame po dobu 7 rokov.
 • Dokumenty týkajúce sa k servisným opravám a reklamáciám uchovávame po dobu 7 rokov.
 • Dokumenty týkajúce sa služieb MONACOR po dobu trvania zmlúv alebo 10 rokov.
 • Dokumenty vzťahujúce sa ku školeniam a vydaným certifikátom uchovávame po dobu 5 rokov.
 • Dokumenty týkajúce sa marketingu uchovávame po dobu 1 roku, alebo kým sa neskončí ich účel, prípadne po kratšiu dobu ak nás o to požiadate.
 • Osobné údaje so Súhlasom dotknutej osoby uchovávame po dobu 3 rokov, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj Súhlas.

9. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nám napísať na adresu ochranaudajov@monacor.sk.

10. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Zákon na ochranu vašich osobných údajov ustanovil pre vás nasledujúce práva: právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo odmietnuť automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať.

Podrobné znenie práv je uvedené v samostatnom dokumente „Poučenie o právach dotknutých osôb“, ktorý je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa.

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na e-mail ochranaudajov@monacor.sk . Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

11. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Údaje sú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi. Pre spracúvanie nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

12. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Pravidelne vzdelávame zamestnancov ako narábať so zverenými údajmi. Osobné údaje sú chránené šifrovaním, pseudonymizáciou, obmedzením prístupu osôb, zabezpečením a monitorovaním priestorov, firewallom, prísnou doménovou politikoou, heslom a antivírovým programom.

13. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

 

 

 

 

SÚKROMIE A OSOBNÉ ÚDAJE

Môže sa stať, že z našej strany dôjde k zhromaždeniu Vašich osobných údajov vzťahujúcich sa k Vašej osobe, a to najmä keď sa: (i) zaregistrujete pre získanie niektorej služby, (ii) stiahnete Obsah na stiahnutie (iii) použijete časť Stránok a/alebo diagnostický nástroj, (iv) sa zaregistrujete do Hry / súťaže, (v) pošlete nám e-mail, (vi) budete reagovať na prieskum či štúdiu alebo (vii) budete spolupracovať so Stránkami tretích strán alebo priamo na Stránkach tretích strán.

Tieto osobné údaje budú predmetom automatického spracovania v súlade s našou Politikou o ochrane súkromia, dostupnej na Stránkach, a môžu byť použité tromi rôznymi spôsobmi:

 • Štatistické štúdie: spracujeme a študujeme Vaše osobné údaje s cieľom definovať Váš profil a lepšie prispôsobiť naše služby Vašim očakávaniam. Tieto štatistické štúdie sú prísne dôverné;
 • Sledovanie vzťahu so zákazníkom: keď nám zašlete správu, údaje sa uchovávajú a používajú sa k odoslaniu odpovedi na Vašu žiadosť a zaisťujeme ich sledovanie;
 • Poskytovanie služieb: zasielanie newsletterov, prístupu k niektorým z priestorov pre poradenstvo, marketingové účely atď.;
 • Prispôsobiť Vašu používateľskú skúsenosť na Stránkach.

V súlade s ustanovením zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších noviel (Zákon o ochrane osobných údajov) máte právo na informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď.. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte tiež právo sa obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
Zároveň udeľuje svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov ním zadaných na webových stránkach v rámci súťaže, za účelom predania výhry, či iných otázok spojených zo súťažou a za účelom informovania o ďalších marketingových akciách vyhlasovateľa, ako aj ponúkania produktov vyhlasovateľa a zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších noviel (Zákon o ochrane osobných údajov), a to po dobu 10 rokov od dňa poskytnutia údajov s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Správcom osobných údajov v zmysle zákona je spoločnosť MONACOR SLOVAKIA, spol. s r.o., vedená v obchodnom registri Okr. Súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka 6454/S, IČO: 36041718. Uvedené osobné údaje poskytujete dobrovoľne a svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním na nasledujúcu adresu: info@monacor.sk

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ COOKIES

Čo sú to cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré vami navštívené internetové stránky ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobilný telefón, tablet). A to vrátane stránok monacor.sk. Hlavným dôvodom pre používanie cookies na našich stránkach je urobiť ich prechádzanie viac užívateľsky príjemným a zároveň zabezpečiť ich lepšie fungovanie. Napríklad aby sme vás pri vašom ďalšom prihlásení rozpoznali a ponúkli vám obsah strihaný presne na mieru vašim očakávaniam a záujmom.

Ako nastaviť súbory cookie v mojom internetovom prehliadači?
Väčšina internetových prehliadačov v predvolenom stave zvyčajne umožňuje automatické prijímanie súborov cookie, ale toto nastavenie môžete kedykoľvek jednoducho zmeniť v možnostiach svojho prehliadača. Avšak majte prosím na pamäti, že ak si prijímanie súborov cookie deaktivujete, je možné, že nebudete schopní plne využívať všetky funkcie našich internetových stránok. Viac informácií o nastavení cookies nájdete na:
http://www.aboutcookies.org/

DOKUMENTY

' Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou

' Poučenie o právach dotknutých osôb

' Zasady spracuvania osobnych udajov

' Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov